Colin Salmon

Colin Salmon

Tiểu sử

Colin Salmon (born 6 December 1962) is a British actor best known for playing the fictional character Charles Robinson in three James Bond films.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1962-12-06

Nơi Sinh: Bethnal Green, London, England, UK

Còn được Biết đến Như: