Vincenzo Amato

Vincenzo Amato

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1966-03-30

Nơi Sinh: Palermo, Sicily, Italy

Còn được Biết đến Như: