Alexa Demie

Alexa Demie

Tiểu sử

Alexa Demie is an American actress and singer. She is best known for her role as Maddy Perez in the HBO drama series Euphoria.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1990-12-11

Nơi Sinh: USA

Còn được Biết đến Như: