Paul Spera

Paul Spera

Tiểu sử

Paul Spera (born 25 July 1986) is is a French-American actor

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1986-07-25

Nơi Sinh: Paris, France

Còn được Biết đến Như: